Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Amerweb:

Op eerste verzoek zal u kosteloos een exemplaar worden toegezonden.

Klik hier door naar het Privacystatement van Amerweb

Artikel 1 — Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

1.2 AMERWEB: Amerweb VOF, bureau voor webdesign gevestigd op Ameroever 28 – 4926 EC Lage Zwaluwe – www.amerweb.nl.  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 58466835

1.3 Gebruiker, Klant of Opdrachtgever: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of een rechtspersoon die met Amerweb een overeenkomst is aangegaan, schriftelijk, danwel via een digitaal inschrijfformulier.

1.4 Registratie: het volledig invullen en verzenden van het op de Website aanwezige opgaveformulier waardoor het mogelijk wordt van de Diensten van AMERWEB gebruik te maken of een schriftelijke overeenkomst. Het volledig invullen en ondertekenen van een overeenkomst ten behoeve van de registratie van een domeinnaam, het afnemen van en hostingspakket of het opdracht geven tot webdesign.

1.5 Website: www.amerweb.nl  en alle overige sites of adreslijsten te vinden op www.adresovezicht.nl die onder de naam van AMERWEB geregistreerd staan, te raadplegen in het register van de SIDN.

1.6 Klant: de Gebruiker met wie AMERWEB een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan AMERWEB Diensten aan deze partij levert.

1.7 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen AMERWEB en Klant. In het bijzonder het aanvragen en registreren van domeinnamen, een hosting pakket voor een website, een vermelding op één of meerdere adreslijsten die door Amerweb beheerd worden (zie overzicht op www.adresoverzicht.nl), het verzorgen van onderhoud aan deze lijsten, het verzorgen van onderhoud/ webdesign in opdracht van Klant aan een website van Klant, het verzorgen van diensten op het hostingspakket van klant,  het instellen van mail, webhosting, internettoegang, productie, plaatsing van websites, en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.8 SIDN: de Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

1.9 Derden: Partijen waarmee Amerweb samenwerkt ten behoeve van de door geleverde diensten

1.10 Overeenkomst: het pakket van wederzijdse rechten en verplichtingen dat resulteert uit acceptatie door Amerweb, door haar schriftelijk of per e-mail bevestigd, van bestelling door Opdrachtgever van levering van één of meer producten of diensten van Amerweb.

Artikel 2 — Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door AMERWEB van Diensten aan of ten behoeve van Klant.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij AMERWEB geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van AMERWEB door een derde aan Klant worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door AMERWEB en Klant zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan wel vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. AMERWEB en Klant treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 AMERWEB is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

Artikel 3 — Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van AMERWEB zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege AMERWEB gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door AMERWEB schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.3 Alle overeenkomsten tussen AMERWEB en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een Gebruiker het door AMERWEB op de Website geplaatste bestel- of opgaveformulier invult en dat formulier door verzending bevestigt, danwel door het opsturen per mail of per post van een schriftelijke overeenkomst.

3.5 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien partijen deze schriftelijk en/of per e-mail overeen zijn gekomen.

3.6 Tenzij in een overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending van het formulier door Klant.

3.7 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een 2 maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk of per e-mail is opgezegd, zie artikel 3.9,. Door AMERWEB in opdracht van Klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding dan wel de automatische verlenging van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging.

3.8 Opgegeven termijnen voor de levering door AMERWEB van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.9 . De niet-verlenging heeft alleen rechtseffect indien tijdig en schriftelijk per aangetekende brief of per mail gedaan. Bij niet-respectering van een of meer van deze voorwaarden is de Overeenkomst weer verlengd voor 12 maanden, behoudens indien de andere partij alsnog accoord gaat met de foutieve mededeling. Voor het opzeggen van een domeinnaam en/of hostingspakket dient een formulier beëindiging dienstverlening, ingevuld te worden  (zie deze pagina) , welke vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs opgestuurd moet worden. Het opzeggen van één of meerdere vermeldingen op een adreslijst dient per e-mail of post te gebeuren. U krijgt dan van mij per mail een bevestiging van ontvangst, hetgeen voor u bewijs is dat u heeft opgezegd.

Artikel 4 — Domeinregistratie

4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de SIDN. De desbetreffende instantie beslist over de verlenging van domeinnaam en/of IP-adressen. AMERWEB vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Klant en Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart AMERWEB tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.

Artikel 5 — Hosting

5.1 AMERWEB heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. AMERWEB is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau.

5.2 AMERWEB is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de server en het netwerk ten gevolge overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen. DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie. AMERWEB is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van onbereikbaarheid van de site.

5.3 AMERWEB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Klant opgeslagen data en Persoonsgegevens.

5.4 Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 2. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 3. het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het schenden van auteursrechten;
 4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitingen;
 5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 6. crypto mining services;
 7. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken). Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;
 8. het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;
 9. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

5.5 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken..

5.6 AMERWEB is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan AMERWEB alle schade ten gevolge van de overtreding door AMERWEB of door derden geleden te vergoeden:

 1. indien Klant het gestelde in artikel 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van AMERWEB;
 3. indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 4. indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 5. op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk van Amerweb of een gegeven ambtelijk bevel.

5.7 AMERWEB oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is AMERWEB aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.

5.8 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server van zijn website (geldt niet voor vermeldingen op adreslijsten) , AMERWEB draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

5.9 AMERWEB is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

5.10 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.

5.11 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.

5.12 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.

5.13 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.

5.14 MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat AMERWEB vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.

5.15 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium. .

5.16 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy

5.17 Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van het met AMERWEB overeengekomen onbeperkte hosting- en dataverkeerpakket is AMERWEB gerechtigd om het gebruik van dat pakket na constatering van het misbruikte limiteren. AMERWEB zal in dat geval contact op nemen met Klant om in overleg met de Klant tot een passende oplossing te komen. De met Klant gemaakte afspraken worden door partijen schriftelijk vastgelegd.

5.18 Levering en leveringstijd: 1. Dienstverlening geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip. 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Amerweb zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst. 3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een aanvraagtijd.

5.19  Overmacht: 1. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen waaronder bijvoorbeeld het niet of niet tijdig verlenen van een dienst door een leverancier van Amerweb.2. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. 3. Amerweb is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst kan dan door beide partijen afzonderlijk worden ontbonden.

5.20 Data/e-mailverkeer: 1. Opdrachtgever is gebonden aan een maximale hoeveelheid schijfruimte: (1 Gb) en dataverkeer (1Gb) voor een standaardpakket. Uitbreiding is mogelijk. Indien een website meer verbruik vertoont zal een toeslag ter hoogte van de actueel geldende prijs per MB dataverkeer in rekening wordt gebracht. Indien het dataverkeer excessief is toegenomen is Amerweb bevoegd informatie te verwijderen. Amerweb brengt de cliënt op de hoogte van dit toegenomen verbruik en stelt deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op verbruik van het data/e-mail verkeer. Indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Amerweb. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is Amerweb gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan hierdoor enige aanspraak door Opdrachtgever worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Amerweb heeft te allen tijde het recht om het gewraakte account offline te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte /datatraffic en/of processor belasting. De administratie van Amerweb, danwel de door haar ingehuurde derde partij, levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever te verwijderen.2. In de Overeenkomst kan sprake zijn van ongelimiteerd dataverkeer voor een website die door Amerweb wordt gehost. Hiervoor geldt de voorwaarde dat er op deze website geen sprake is van:a websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie; b. multiple hosts resolving op één ip-nummer of domeinnaam; c. (websites met) bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies : exe, tar, gz, mp3; d 4. websites die downloads aanbieden, dat wil zeggen sites waarbij meer dan 20% van hun maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads; e.  websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de serverprocessor; f.  websites waarop on-line shops staan met meer dan 2.500 artikelen;g. . websites met banners, graphics of c.g.i.-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites.

Artikel 6 — Buitengebruikstelling

6.1 AMERWEB is gerechtigd om – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens AMERWEB niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis en/of een gegeven ambtelijk bevel. Klant blijft gehouden om zijn betalingsoverplichtingen op grond van de met Klant gesloten overeenkomst te voldoen.

6.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien AMERWEB een schriftelijk bericht ontvangt van het daartoe bevoegde gezag dat de dienstverlening weer mag worden uitgevoerd.

Artikel 7 — Prijzen en tarieven

7.1 Alle door AMERWEB vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

7.2 Alle door AMERWEB vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

7.3 AMERWEB hanteert een jaarlijkse prijsverhoging maximaal eens per jaar en maximaal met 5 procent van de huidige tarieven. Om administratieve reden wordt de verhoging niet elk jaar berekend, maar na meerdere jaren toegepast. Dus een contract van 25 euro per jaar, wordt na 4 jaar max met 5 euro verhoogd.

7.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Zie artikel 3.9

Artikel 8 — Betaling

8.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

8.2 Betaling dient te geschieden in de valuta zoals vermeld op de factuur. Betaling in cryptocurrency wordt niet door AMERWEB aanvaard, tenzij uitdrukkelijk met AMERWEB schriftelijk overeengekomen.

8.3 Klant dient de facturen van AMERWEB te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 8 (acht) dagen.

8.4 Alle betalingen door Klant aan AMERWEB worden in mindering gebracht op de oudste vordering van Amerweb, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.

8.5 Klant is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten dan over te gaan tot verrekening van een (beweerdelijke) geldvordering op AMERWEB met enig aan AMERWEB verschuldigd bedrag.

8.6 Indien Klant enige factuur van AMERWEB niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

8.7 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

8.8 Indien Klant, na schriftelijke aanmaning om het verschuldigde bedrag binnen twee weken na die aanmaning te voldoen, niet betaalt, is klant aanmaningskosten ad € 35,- verschuldigd. na nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 8.6, te voldoen, is Klant aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd.

8.9 Indien Klant na schriftelijke aanmaning tot betaling, zoals omschreven in 8.7, niet binnen de gestelde termijn betaalt, is AMERWEB gerechtigd om de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door AMERWEB geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (waaronder begrepen doch niet beperkt tot, deurwaarderskosten, griffiegeld, nakosten en advocaatkosten). De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 375,- inclusief BTW.

8.10 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn tegen de factuur schriftelijk bezwaar maken. Een bezwaar dient innen twee weken na de factuurdatum door AMERWEB ontvangen te zijn. Bezwaren dienen ingediend te worden op het kantooradres van AMERWEB of per e-mail gezonden te worden aan: info@amerweb.nl Na ontvangst van het bezwaar zal AMERWEB een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.

8.11 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal AMERWEB het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.

8.12 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is klant administratie kosten verschuldigd.

8.13 Indien opdracht gegeven wordt – per e-mail of anderszins – om door Amerweb te laten doen, dan bedragen de kosten daarvoor het arbeidsloon (met een minimum van een half uur). Voor het laten verwerken van wijzigingen op één of meer adreslijsten gelden de tarieven die op die websites vermeld staan.

Artikel 9 — Beëindiging

9.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.9 op te zeggen. 9.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door AMERWEB geleverde Diensten, tenzij AMERWEB terzake deze Diensten in verzuim is.

9.3 AMERWEB is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 1. Klant in staat van faillissement is verklaard;
 2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
 3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
 4. Indien Klant een rechtspersoon is: van rechtsvorm verandert, fuseert met of wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, dan wel ophoudt te bestaan.
 5. AMERWEB redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
 6. Bij vermelding op een adreslijst Klant niet meer voldoet aan de eisen die vermeld staan op de betreffende adreslijst om voor vermelding in aanmerking te komen,

9.4 AMERWEB is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel buiten werking te stellen..

9.5 AMERWEB is gerechtigd de domeinnamen per direct op te heffen, danwel om de domeinnaamhoudergegevens te wijzigen naar de gegevens van AMERWEB, In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen.

9.6 In geval van ontbinding heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 10 — Aansprakelijkheid

10.1 AMERWEB is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar AMERWEB weinig of geen invloed op kan uitoefenen. AMERWEB is niet aansprakelijk als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting van genoemde derden.

10.2 Iedere aansprakelijkheid van AMERWEB voor enige andere vorm van schade onder de met Klant gesloten overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten, tenzij Klant aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van AMERWEB.

10.3 Klant vrijwaart AMERWEB voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels AMERWEB. Hieronder valt onder meer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.

10.4 Indien en voor zover AMERWEB jegens Klant in het kader van de met Klant gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niettemin gehouden is tot schadevergoeding, Is AMERWEB slechts gehouden tot vergoeding van directe schade, tot een maximum bedrag van onder de aansprakelijkheidsverzekering van AMERWEB uit te keren bedrag, eventueel verhoogd met het eigen risico van AMERWEB. Indien en voor zover er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van AMERWEB beperkt tot vergoeding van de directe schade tot een bedrag gelijk aan de door AMERWEB ontvangen vergoedingen van Klant onder de Overeenkomst in de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

10.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die AMERWEB mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

10.6 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan AMERWEB. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of AMERWEB daarvan ten gevolge lijdt.

10.7 Eigendomsvoorbehoud: 1. Het door Amerweb vervaardigde materiaal wordt eigendom van Opdrachtgever, waarmee Opdrachtgever ook aansprakelijk wordt voor dat materiaal. 2. Het door opdrachtgever aangeleverde materiaal, zoals afbeeldingen, foto’s, teksten valt onder het eigendom en de aansprakelijkheid van Opdrachtgever. Amerweb kan hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden. 3. Amerweb is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal, bv. tekst, foto’s, afbeeldingen etc, danwel voor materiaal dat door Opdrachtgever op het Netwerk geplaatst wordt.

Artikel 11 — Privacy

11.1 AMERWEB verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

11.2 AMERWEB verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. AMERWEB is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van AMERWEB is te raadplegen via www.amerweb.nl/privacy.

11.3 AMERWEB vertegenwoordigt (als registrar) de houders van domeinnamen in hun abonnementsrelatie met de desbetreffende beherende instanties. AMERWEB wisselt in dat kader persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentieadres) uit met de desbetreffende beherende instantie en overige registrars, voor zover noodzakelijk voor de registratie of overdracht van domeinnamen. Tussen AMERWEB en de desbetreffende registrars bestaat een verwerkersovereenkomst. AMERWEB is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient Klant het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.

11.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Amerweb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Amerweb is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 12 — Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Alle geschillen tussen AMERWEB en Klant worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen tussen AMERWEB en Klant worden, in eerste aanleg, bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Breda.